KVKK Aydınlatma Metni

Müşteri-Müşteri Adayı için

İşbu “Müşteri-Müşteri Adayı Aydınlatma Metni” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu Vavdeko Teknoloji Hizmetleri Ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket” veya “Vavdeko”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1. Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel verileriniz, Evliya Çelebi Mah. Sadi Konuralp Cad. İKSV Vakfı No: 5 İç Kapı No: 2 34430 Beyoğlu/ İstanbul adresinde mukim, Vavdeko tarafından; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle, otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ile kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirketimizin faaliyetleri kapsamında mal veya hizmet satış işlemlerinde Şirket ile paylaşmış olduğunuz veya Şirket tarafından otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ile toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, aşağıda açıklanan amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Ayrıca, açık rızanız dahilinde, Şirket ile paylaşmış olduğunuz bilgilerinizin yanı sıra takip teknolojileri (çerez, web işaretçileri vb.) kullanmak suretiyle, üçüncü kişilere ait görüntülenen sayfalar, tıklanan bağlantı ve reklamlar gibi davranışların takibiyle elde edilen bilgilerden yararlanılarak oluşturulan profillere dayanılarak yapılan doğrudan pazarlama, çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve konum tabanlı reklamcılık yapma amaçları ile de işlenecek olup detayları https://vavdeko.com/pages/cerezpolitikasi adresinde olan Çerez Politikası’nda yer almaktadır. İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel veriler ve işleme amaçları ile kişisel veri kategorileri aşağıdaki tabloda detaylı şekilde açıklamıştır.

Kişisel Veri Kategorisi 
Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Kimlik Bilgisi

T.C. Kimlik No, Ad, Soyad, İmza

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Satış sonrası hizmet süreçlerinin yürütülmesi

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, İkametgâh adresi, E-posta adresi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi

Müşteri İşlem

Kayıtlar, Talep bilgisi vb.

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi

Finans

Kart bilgileri, IBAN, Müşteri numarası

Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

İşlem Güvenliği

IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri,

Denetim ve güvenliğin sağlanması, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Diğer

Medeni hal, Meslek, Çalıştığı kurum veya kuruluş

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,

 

3. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz ve paylaşmanız halinde özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde, Şirket tarafından işbu “Aydınlatma Metni”nin 2. maddesinde belirtilen amaçlar kapsamında yurtiçinde ve açık rıza şartına dayalı olarak, kullanılan elektronik sistemlere ait altyapı sunucularının yurt dışında olması halinde sunucuların bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilecektir.

 Kişisel Veri Kategorisi 
Yurt içi Aktarım
Yurt dışı Aktarım

Kimlik Bilgisi

T.C. Kimlik No, Ad, Soyad, İmza

Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, yetkili kamu kurum ve kuruluşları
Yurt dışına aktarım yapılmıyor.

İletişim Bilgisi

Telefon Numarası, İkametgâh Adresi, E-posta adresi

Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, yetkili kamu kurum ve kuruluşları
Yurt dışına aktarım yapılmıyor.

Müşteri İşlem

Kayıtlar, Talep bilgisi vb.

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Yurtdışına aktarım yapılmıyor.

Finans

Kart bilgileri, IBAN, müşteri numarası

Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, yetkili kamu kurum ve kuruluşları
Yurtdışına aktarım yapılmıyor.

İşlem Güvenliği

IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
Yurtdışına aktarım yapılıyor.

Diğer

Medeni hal, Meslek, Çalıştığı kurum veya kuruluş

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
Yurtdışına aktarım yapılmıyor.

 

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 ncı maddelerinde düzenlenen şartlara dayalı olarak ve bu şartlardan birinin bulunmaması halinde açık rızanız kapsamında Vavdeko tarafından elde edilmekte ve işlenmektedir.

Kişisel Veri Kategorisi
Toplanma Yöntemi
Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgisi

Ad, Soyad, İmza

Müşteri işlemlerinin başlangıcı anından itibaren müşteri tarafından paylaşılmaktadır.
KVKK m. 5/2-c – Satış Sözleşmesinin kurulması ve ifası.

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, İkametgâh adresi, E-posta adresi

Müşteri işlemlerinin başlangıcı anından itibaren müşteri tarafından paylaşılmaktadır.
KVKK m. 5/2-c – Satış Sözleşmesinin kurulması ve ifası.

Finans

Kart bilgileri, IBAN, müşteri numarası

Sözleşmelerin ifası kapsamında müşteri tarafından paylaşılmaktadır.
KVKK m. 5/2-c – Satış Sözleşmesinin kurulması ve ifası.

Müşteri İşlem

Talep bilgisi vb.

Sözleşmelerin ifası kapsamında müşteri tarafından paylaşılmaktadır.
KVKK m. 5/2-ç – Müşteri taleplerinin karşılanması ve hakkın tesisi.

İşlem Güvenliği

IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri,

Müşteri veya müşteri adayının sözleşme kurmak amacıyla web sitesini ziyaret etmesi esnasında elde edilmektedir.
KVKK m. 5/2-ç – 5651 sayılı Kanun kapsamında trafik bilgilerinin saklanmasına ilişkin yükümlülüğün yerine getirilmesi.

Diğer

Medeni hal, Meslek, Çalıştığı kurum veya kuruluş

Müşterinin fiziki veya elektronik ortamda kampanyalardan faydalanmak üzere paylaşması halinde elde edilmektedir.
KVKK m. 5/1 – Açık Rıza

 

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, 28.maddesinde düzenlenmiş istisnalar saklı kalmak kaydıyla veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  • Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu Evliya Çelebi Mah. Sadi Konuralp Cad. İKSV Vakfı No: 5 İç Kapı No: 2 34430 Beyoğlu/ İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan vavdeko@hs01.kep.tr KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda destek@vavdeko.com e-posta adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz.